Đã bán 216. HALL 12 VIP
Đã bán 215. HALL 12 WAR NGON
Đã bán 214. HALL 12 DONE LÍNH NGON
Đã bán 210. HALL 12 NGON
Đã bán 209. HALL 12 DONE LÍNH NGON
Đã bán 208. HALL 12 NGON
Đã bán 206. HALL 12 VIP
Đã bán 205. HALL 12 K43 Q61
Đã bán 204. HALL 12 K60 Q60 W31
Đã bán 202. HALL 12 K49 Q62