Đã bán 271. HALL 13 VIP
Đã bán 270. HALL 13 ĐẸP
Đã bán 269. HALL 13 VIP
Đã bán 268. HALL 12 MAX ALL
Đã bán 267. HALL 13 K65 Q67
Đã bán 266. HALL 13 K65 Q68
Đã bán 263.HALL 12 WAR KHỎE
Đã bán 262. HALL 13  Q70 MAX ALL 12
Đã bán 261. HALL 13 MAX ALL 12
Đã bán 260. HALL 11 ĐẸP